Editorial Team

Editor-in-Chief

Kuznetsova Svitlana M., corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, MD, PhD, Head of the Department of Vascular Brain Pathology State Institution «Institute of Gerontology. D.F. Chebotaryov NAMS of Ukraine»

Editorial board:

Amos D. Korchin (Israel)

Bachynska N.Yu. (Kyiv)

Bezrukov V.V. (Kyiv)

Vynychuk S.M. (Kyiv)

Golovchenko Yu.I. (Kyiv)

Dzyak L.A. (Dnipro)

Yevtushenko S.K. (Donetsk)

Zhyvolupov S.A. (St. Petersburg)

Karaban I.M. (Kyiv)

Kruse Andreas (Germany)

Kuznetsov V.V. (Kyiv)

Likhachov S.O. (Minsk)

Mankovsky B.M. (Kyiv)

Piradov M.O. (Moscow)

Skoromets O.A. (St. Petersburg)

Stakhovska L.V. (Moscow)

Tovozhanska O.L. (Kharkiv)

Tsymbalyuk V.I. (Kyiv)

Yakhno M.M. (Moscow)