Intraoperative cytoneuroprotection in prolonged neurosurgical interventions
pdf

Keywords

surgical interventions, secondary intraoperative ischemic complications, neuroprotection, cyticolin.

How to Cite

Titov , I., Hryb , V., Martyn , A., Vintoniak , I., & Melnyk , S. (2018). Intraoperative cytoneuroprotection in prolonged neurosurgical interventions. The Journal of Neuroscience, 6(1), 41-45. Retrieved from https://neuroscience.com.ua/index.php/journal/article/view/57

Abstract

У статті наведено результати вивчення ефективності та безпечності застосування розчину цитиколіну під час тривалих нейрохірургічних оперативних втручань у хворих із приводу пухлин головного мозку для зменшення вторинних інтраопераційних ішемічних ускладнень,
поліпшення результатів лікування. Вплив загальних і локальних негативних інтраопераційних чинників здатний суттєво посилювати вже наявне нейрональне пошкодження й обтяжувати ранній післяопераційний період, а також ускладнювати подальшу нейрореабілітацію. Інтраопераційна нейропротекція розчином цитиколіну в дозі 1000 мг в/в краплинно впродовж 30 хв після індукції анестезії та 1000 мг в/в краплинно через 2 год від початку оперативного втручання є безпечною та ефективною і створює необхідне тло для наступної післяопераційної нейрорепарації.

pdf

References

1. Мастер-класс по нейроанестезиологии и нейрореаниматологии / А.Н. Кондратьев, В.Г. Амчеславский, С.В. Астраков и др. — Санкт-Петербург, 2009. — 218 с.
2. Клигуненко Е.Н., Дзяк Л.А., Площенко Ю.А. и др. Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной терапии (методические рекомендации) / Е.Н. Кли-
гуненко, Л.А. Дзяк, Ю.А. Площенко, Е.А. Емельянова, О.А. Зозуля. — Днепропетровск, 2008. — 55 с.
3. Bilotta F., Gelb A.W., Stazi E. et al. Pharmacological perioperative brain neuroprotection: a qualitative review of randomized clinical trials / F. Bilotta, A.W. Gelb,
E. Stazi, L. Titi, F.P. Paoloni, G. Rosa / British Journal of Anaesthesia. — 2013. — № 110 (S1). — Р. 113-120.
4. Яворская В.А. Цитиколин при остром инсульте: механизм действия, безопасность и эффективность (научный обзор) / В.А. Яворская, Ю.В. Фломин,
А.В. Гребенюк // Международный неврологический журнал. — 2011. — № 2 (40). — С. 74-80.
5. Шкала FOUR как критерий оценки состояния сознания у больных с ишемическим инсультом в острейшем периоде / Д.В. Травиничев, Е.Б. Кузнецова, Е.А. Салина [и др.] // Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN2224‐6150). — 2014. — Vol. 4, Issue 2. — Р. 120.
6. Нейронспецифические белки — маркеры энцефалопатии при тяжелой сочетанной травме / Е.В. Григорьев, Г.В. Вавин, Т.Г. Гришанова [и др.] //
Медицина неотложных состояний. — 2010. — № 2 (27). — С. 72-76.
7. Семененко А.І. Стратегія вибору інфузійної терапії при гострому ішемічному інсульті: Дисертація на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец.
14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія / А.І. Семененко. — Вінниця, 2017. — 368 с.
8. Нейропротективный эффект цитиколина у больных с ишемическим инсультом / В.А. Яворская, В.В. Хвисюк, О.Б. Бондарь [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2012. — № 7. — С. 69-74.