KUZNETSOV , V.; YEHOROVA , M.; LARINA , N. Genetic aspects of ischemic stroke. The Journal of Neuroscience, v. 6, n. 1, p. 69-80, 20 Mar. 2018.